logo Siêu thị điện máy Nha Trang

ÑIEÀU KIEÄN ÑOÅI TRAÛ SAÛN PHAÅM:

1. Saûn phaåm söû duïng trong voøng 15 ngaøy, keå töø ngaøy quyù khaùch nhaän haøng.

2. Saûn phaåm phaûi naèm trong“Danh saùch saûn phaåm ñöôïc đổi trong 15 ngaøy”

3. Haøng hoùa phaûi ñaày ñuû linh phuï kieän, thuøng xoáp, phieáu baûo haønh, saùch höôùng daãn… Khoâng bò loãi veà hình thöùc (traày xöôùc, nöùt vôõ, moùp meùo, aåm öôùt, oá vaøng…)

4. Ñaày ñuû caùc chöùng töø keøm theo nhö: Phieáu mua haøng, Phieáu taïm öùng, Hoùa ñôn mua haøng VAT (neáu coù).

5. Phieáu mua haøng phaûi coù daáu “SN PHM ĐƯỢC ĐỔI TRONG 15 NGÀY”.

6. Khoâng aùp duïng cho baùn sæ, döï aùn, coâng trình, traû goùp, saûn phaåm khuyeán maõi, saûn phaåm ñaët haøng theo yeâu caàu khaùch haøng, caùc vaät tö linh kieän mua keøm theo cho saûn phaåm.

7. Khoâng aùp duïng cho caùc saûn phaåm ñaõ ñöôïc kích hoaït baûo haønh online theo s đồng ý ca khaùch haøng.

LÖU YÙ: - Quyù khaùch coù theå chòu phí thaùo laép, phí vaän chuyeån phaùt sinh (neáu coù)            

Ñieän thoaïi lieân heä: (0258) 381.65.65

 

DANH SAÙCH SAÛN PHAÅM ÑÖÔÏC ÑOÅI TRONG 15 NGAØY

Ngaønh haøng aùp

Nhoùm saûn phaåm

Chuûng loaïi

saûn phaåm

Đổi

15 ngaøy

Ghi chuù

ĐIN T

TIVI

AÂM THANH

K THUT S

Ti vi

X

 

Ampli

X

 

Loa

X

 

Ñaàu đĩa

X

 

Ñaàu Karaokeâ

X

 

Ñieän thoaïi baøn

X

 

ÑIEÄN LAÏNH

ÑIEÄN LAÏNH

GIA DUÏNG

Tuû laïnh

X

 

Tuû ñoâng

X

 

Tuû maùt

X

 

Maùy giaët

X

 

Maùy saáy

X

 

Maùy laïnh

X

K/H chòu phí thaùo laép, vaät tö phaùt sinh

Maùy nöôùc noùng

X

K/H chòu phí thaùo laép, vaät tö phaùt sinh

Huùt buïi

X

 

Maùy saáy toùc

X

 

Bình ung noùng laïnh

X

 

VI TÍNH

LAPTOP

LINH KIEÄN PC

Laptop

X

 

Linh kieän PC

X

 

Loa vi tính

X

 

Maøn hình vi tính

X

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục